חברות בנות

מוניציפל הנפקות בע"מ (לשעבר: דקסיה ישראל הנפקות בע"מ) הינה חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של הבנק. החברה הוקמה בשנת 2005 והינה חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות, תשנ"ט-1999) ותאגיד מדווח (כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968). כמו כן, החברה הינה תאגיד עזר של תאגיד בנקאי (כמשמעות המונחים בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981). 

תחום פעילותה היחיד של החברה הינו גיוס מקורות עבור החברה האם באמצעות הנפקת תעודות התחייבות אשר תמורתן מופקדת במוניציפל בנק בע"מ (החברה האם) בפיקדונות בתנאים זהים לתנאי תעודות ההתחייבות, לשימוש הבנק בהתאם לשיקול דעתו ועל אחריותו.
מוניציפל בנק בע"מ התחייב לשאת בתשלום למחזיקים בתעודות ההתחייבות שהנפיקה החברה של מלוא הסכומים שיהיו דרושים לפירעון תעודות ההתחייבות על פי תנאיהן.