בעלי עניין

מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) מחזיק בכ- 6.5% מהון מניות הבנק.


למידע אודות החזקות בעלי עניין בבנק

למידע אודות מרשם בעלי המניות המלא של הבנק.

החל מיום 18 במרץ 2018, הבנק הינו תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, כהגדרת המונח בפקודת הבנקאות, 1941.

לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים מיום 18 במרץ 2018 ומיום 20 במרץ 2018 שפורסמו על ידי הבנק באתר מאיה.

רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותי.

למידע בדבר בעלי אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה, ראו דוחות מיידים של הבנק המתפרסמים באתר מאיה.