תעריפי עמלות

תעריפון עמלות מלא
(העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת)
            עדכון אחרון: 3.5.19
                 
    גובה העמלות הוצאות נוספות מועד גבייה  
מס' תיאור העמלה סכום שיעור מינימום מקסימום הערות/ מידע נוסף
.1 חשבונות עו"ש*-פעולות ושרותים נוספים              
                 
1.1 דמי ניהול              
1.1.1 רישום פעולה בחשבון
עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות על השירותים השונים.
1.45 לשורה   7.00 לחודש     בסוף כל חודש עמלת המינימום תיגבה ללא תלות בביצוע פעולות. העמלה לא תיגבה ביחס לפעולות הבאות: חיוב / זיכוי בעמלה, חיוב/זיכוי בריבית, פעולה שבוטלה, פעולת ביטול
1.1.1.1 הקצאת מסגרת אשראי   2%         לשנה, נגבית מראש בתחילת כל רבעון
1.1.2 דמי ניהול קבועים  50.00 לחודש         תחילת חודש עמלה זו תיגבה גם מחשבונות החינוך ומחשבונות דמויי סילוקין
                 
1.4 העברות / הפקדות              
1.4.1 העברה / הפקדה לחשבון לקוח אחר בבנק 10.30           בחשבונות חח"ד
1.4.2 העברה / הפקדה לחשבון בבנק אחר 45.00            
1.4.3 העברה ברשימה (לרבות משכורות) 12.60 לשורה   145.00       בחשבונות שלא יאותרו על ידינו, יוחזר הסכום ללא חיוב בעמלה. בגין רשימה מתוקנת יחול חיוב נוסף.
1.4.4 העברת יתרות מח-ן דיסקונט 10.30           ליתרה יומית
1.4.5 עמלת שידור מס"ב למוסדות המציגים חיובים ללקוחותיהם 1.90            
1.4.6 העברה בזמן אמת במערכת זה"ב 55.00            
1.4.7 החזרת העברה שבוצעה בזמן אמת במערכת זה"ב 17.00            
1.4.8  הוראת קבע מחשבון בבנק לחשבון בבנק 5.00            
1.4.9 הוראת קבע מחשבון בבנק לחשבון בבנק אחר 9.00            
                 
1.6 שטרות ושיקים דחויים              
                 
1.6.2 הפקדת שיק דחוי 10.30            
1.6.3 הפקדת שיק במצבור החל מהשיק ה-11 0.50           לשיק. העמלה נגבית עבור כל השיקים שמופקדים באותו יום עסקים במצטבר
1.6.4 הפקדת שיק דחוי באמצעות קורא שיקים ביתי (קש"ב) 11.00         בסוף החודש לשיק. מוענקת הטבה נוספת לפי כמות השיקים החודשית המופקדת****
                 
1.7 החזרת שיקים/ חיובים ע"פ הרשאה               
  שטרות/ שיקים דחויים               
1.7.1 חיוב המשלם מהסיבה: "אין כיסוי 45.00            
  מספיק" , "חשבון מוגבל",או "חשבון מעוקל"              
1.7.2 חיוב המשלם מסיבה אחרת (למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף) 19.00           סיבה אחרת: חתימת המושך אינה תקינה/ אין התאמה בין הסכומים
1.7.3 חיוב המפקיד בגין שיק שהוחזר (למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף)  13.80            
1.7.4 חיוב בגין החזרת חיוב על פי הרשאה*** 18.00           חיוב המוטב ו/או הלקוח
1.7.5 חיוב בגין הצגה חוזרת של חיוב על פי הרשאה שבוטל בהוראת הלקוח, החל מהחזרה שניה 33.00           חיוב המוטב ו/או הלקוח
1.7.6 החזר (גריעת) שיק / שטר לפני מועד הפרעון  10.30            
  על פי בקשת הלקוח או ביוזמת התאגיד הבנקאי              
* חשבון עו"ש - לרבות חח"ד, חשבון פיתוח כללי מהקצבות המדינה, חשבון פיתוח כללי מהקצבות הפיס, חשבון פיתוח לפרויקט ספציפי, חשבון הבראה, חשבון מיוחד וחשבון התחדשות עירונית, חשבון חינוך, חשבון לניהול ובקרת פרויקטים - חשבון נוף
** עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון זה, מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלבנטי.
*** מהסיבה - הח-ן נסגר,אין בסניף ח-ן במספר שצויין/ אין הרשאה של הלקוח/נתקבלה הוראת ביטול לחיוב זה/נתקבלה הוראת ביטול להרשאה/ הח-ן מעוקל/סכום החיוב   אינו תואם להרשאה/ מועד החיוב אינו תואם את ההרשאה/בעל הח-ן הוצא על ידינו מההסדר.
**** הטבות בהפקדות שיקים דחויים בקש"ב בהתאם לכמות השיקים המופקדים מידי חודש (במתן הטבה אישית לא תינתן גם הטבה זו): עד 499 שיקים – ללא הטבה, עד 750 שיקים – 20% הטבה, עד 1,000 שיקים – 40% הטבה, עד 2,000 שיקים – 60% הטבה, מ-2,001 שיקים ומעלה – 75% הטבה.
                 
    גובה העמלות הוצאות נוספות מועד גבייה  
מס' תיאור העמלה סכום שיעור מינימום מקסימום הערות/ מידע נוסף
1.8 ביטול חיוב בודד / הרשאה/ שיק/ פנקס שיקים              
1.8.1 הוראת ביטול חיוב בודד על פי הרשאה או על פי הוראת קבע 5.00            
1.8.2 הוראת ביטול הרשאה לחיוב הח-ן/ה"ק  5.00            
1.8.3 ביטול שיק-בודד 6.00            
1.8.4 ביטול שיק - סדרה 65.00            
                 
1.9 שרותים נוספים              
1.9.1 דמי גביה בגין תשלום חשבון בדלפק 5.00            
1.9.2 מכירת שיק בנקאי  20.00            
1.9.2.1 ביטול שיק בנקאי 20.00            
1.9.3 טיפול במזומנים (בהפקדה, במשיכה או בפריטה)               
1.9.3.1 הפקדת / משיכת מזומנים מעל 7,500 ₪   0.20%          
                 
.2 שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים              
2.1 מידע ממוחשב              
2.1.3 שאילתות המודפסות באמצעות מסוף הפקיד 9.66            
2.1.4 הפקת דוח מלאי שיקים דחויים ופירוט שיקים דחויים שנפרעו 89           לדוח
2.1.5 הפקת דוח חדש/ קובץ חדש במדיה מגנטית 100           לדוח
2.1.6 הכנת מידע מיוחד (חד פעמי) הכרוך באיסוף נתונים 80           לשעת פיתוח של תכניתן
                 
2.2 שירותים בנקאיים בתקשורת              
2.2.4 דמי שימוש "בזק זהב" בבנק דיסקונט 25.00            
2.2.5 בזק זהב - שידור קבצים עד 300 KB 105.00           לחודש
2.2.6 בזק זהב - שידור קבצים מעל - 300 KB 125.00           לחודש
                 
2.3 שיחזור מידע              
2.3.1 הפקה מחדש של דפי חשבון 28.87            
2.3.2 איתור מסמכים וצילומם עד שנה אחורה 17.16           לכל מסמך
2.3.2.1 איתור מסמכים וצילומם מעבר לשנה  34.33           לכל מסמך
2.3.3 צילומים ומשלוח פקסים 3.27           לכל עמוד
                 
2.5 אישורים והמלצות              
2.5.1 אישור יתרות 26.25            
                 
2.6 משלוח מידע במסרון SMS              
2.6.1 משלוח מסרון SMS 0.49           לכל מסרון SMS
                 
.3 אשראים , ערבויות ובטחונות              
3.1 דמי גביה בגין החזר תקופתי              
3.1.2 של הלוואות אחרות 4.50           בכל מועד תשלום תקופתי
3.1.3 דמי טיפול  פרעון מוקדם של הלוואה 60.00           עמלה תפעולית. מרכיבים נוספים של העמלה הנגבית מפורטים בדף הסבר הניתן ללקוח.
3.3 עריכה ובדיקת מסמכים בגין אשראי ובטחונות              
3.3.1 עריכת מסמכים משפטיים בגין עסקת אשראי ונכיון שטרות בגובה:              
  עד 1,000,000 ₪ 2,500.00            
  מ-1,000,001 ועד 3,000,000 ₪ 7,500.00            
  מ-3,000,001 ועד 6,000,000 ₪ 15,000.00            
  מ-6,000,001 ועד 10,000,000 ₪ 22,000.00            
  מ-10,000,001 ועד 15,000,000 ₪ 30,000.00            
  מ-15,000,001 ועד 20,000,000 ₪ 37,000.00            
  מעל 20,000,000 ש"ח    0.18%          
3.3.1.1 דמי טיפול בחידוש אשראי 200.00           העמלה תיגבה בחידוש אשראי לזק"צ ובחידוש מסגרות אשראי
3.3.2 הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר (פ) 150.00           לכל מכתב
3.3.2.1 הארכת מכתב הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר 140.00           לכל הארכה
3.3.3 הסכם בין בנקים (פארי פאסו) 204.00            
                 
 
    גובה העמלות הוצאות נוספות מועד גבייה  
מס' תיאור העמלה סכום שיעור מינימום מקסימום הערות/ מידע נוסף
3.3.4 רישום שעבודים בטפסים סטנדרטיים (משכונים) במקרה בו בחר הלקוח לבצע את רישום השעבוד באמצעות הבנק 750.00           הסכום כולל אגרות רישום וכן כל פעולה נדרשת לצורך ביטול השעבוד.
3.3.4.1 שעבוד פיקדונות 150.00            
3.3.4.2 טיפול בגין המחאת זכות בכרטיס אשראי 150.00            
3.3.5 שעבודים הדורשים טיפול משפטי מיוחד (חוזי נדל"ן, שעבוד זכויות חוזיות, רכב וכד') במקרה בו בחר הלקוח לבצע את רישום השעבוד באמצעות הבנק 900.00           הסכום כולל אגרות רישום וכן כל פעולה נדרשת לצורך ביטול השעבוד.
3.3.6 שינוי שעבודים 250.00            
3.3.7 שחרור חלקי של שעבודים 400.00            
3.3.8 בדיקת ערבויות שניתנו לטובתנו              
3.3.8.1 ערבות מצד ג' / ערבות בעלים 125.00           לערב
3.3.8.2 ערבות שהתקבלה מבנק אחר 500.00            
3.3.9 עריכה וחידוש פוליסת ביטוח   0.075% 100 700     במקרה של חידוש פוליסה, העמלה תיגבה לאחר שנשלחה ללקוח תזכורת ורק במקרים בהם הלקוח לא המציא פוליסה מחודשת תוך 21 יום ממועד תום תקופת הפוליסה.
                 
3.4 ערבויות              
3.4.1+3.4.2 ערבות מכל סוג (כספית או אחרת)   5% לשנה 380.00     מראש בעת ביטול/ הקטנת ערבות לפני המועד - יבוצע החזר יחסי בימים, אולם המינימום ייגבה בכל מקרה.
3.4.3 תיקון כתב ערבות 240            
                 
3.5 הודעות והתראות              
3.5.1 הודעה על פיגור בתשלום ויתרות חריגות 40.00            
3.5.2 מכתב התראה של עורך דין 135.00       דואר רשום   לכל התראה
3.5.3 משלוח הודעת התראה/הגבלה במסגרת חוק שיקים ללא כיסוי 25.00            
                 
.10 הוראות תשלום בחשבונות סילוקין וחינוך              
10.1 טיפול בהוראות בלתי חוזרות              
10.1.1 קליטת הוראות בלתי חוזרות  29.00           לכל שורת תשלום בהוראה
10.1.2 חיוב בגין הוראות בלתי חוזרות בפיגור 23.00           עבור כל 2 חודשי פיגור
10.1.3 טיפול בהוראות בלתי חוזרות מותנות והוראות לפיקוד העורף 260.00           לכל הוראה
10.1.4 טיפול בהוראות בלתי חוזרות צמודות דולר 20.40            
10.1.5 טיפול בהוראות בלתי חוזרות הנושאות ריבית ו/או הצמדה למדד או למט"ח   0.20% 75.11 299.00     לכל הוראה
10.3 בגין תשלום בהעברה בנקאית על פי הוראת תשלום               
10.3.1 לחשבון לקוח אחר בבנק 15.00            
10.3.2 לחשבון בבנק אחר  23.00            
10.3.3 למשרד ממשלתי ע"י פקודת יומן 18.00            
10.4 בגין טיפול בהוראת תשלום בשלבים              כאשר אין בחשבון את מלוא הסכום לפירעון הפקודה אלא סכום חלקי בלבד 
10.4.1 שלב א' 9.38            
10.4.2 כל שלב נוסף  13.52            
                 
    גובה העמלות הוצאות נוספות מועד גבייה  
מס' תיאור העמלה סכום שיעור מינימום מקסימום הערות/ מידע נוסף
10.5 בגין החזר הוראה בלתי חוזרת 11.80            
10.6 ביטול/שינוי הוראת תשלום 18.50            
10.7 טיפול פרטני של עו"ד בנושא הוראות תשלום לצד ג'  134.00            
10.8 טיפול בהליכים משפטיים בליווי יעוץ משפטי בנושא הוראות תשלום לצד ג'  402.00            
10.9 הפקת פנקסי הוראות בלתי חוזרות 29.25           לפנקס
10.10 משלוח פנקסי הוראות בלתי חוזרות 5.00           למשלוח
10.11 טיפול בגביית הוראות בלתי חוזרות בקובץ 29.00           לשורה
10.12 טיפול ידני בגביית הוראות בלתי חוזרות    0.25%         לרשימה.
                 
10.13 החזרת הוראות תשלום              
10.13.1 החזרת הוראות תשלום ישנות בפיגור 120.00           לכל הוראה מוחזרת
                 
.12 עיקולים              
12.1 ניהול צווי עיקול              
12.1.1 בגין תשלום על פי צווי עיקול 56.65           לכל תשלום ע"ח צו עיקול
12.1.2 פתיחת תיק 80.48            
12.1.3 עדכון תיק 32.20            
12.1.4 קבלת יעוץ משפטי - טיפול פרטני של עו"ד 134.00            
12.1.5 ניהול ריבית עיקולים   1.20% 113.00        
12.1.6 בצוע חלוקה לפי חלק יחסי 5.36           לתיק
12.1.7 עמלת ניהול עיקולים לפי תקופה  - לעיקולים שמשך הטיפול בהם הינו למעלה מ-30 יום יתווסף חיוב חד פעמי בתום הטיפול על פי הפירוט שלהלן:               
  מ- 30 יום עד 60 יום 410.00            
  מ- 61 יום עד 90 יום 614.00            
  מעל 90 יום 819.00            
12.2 הליכים משפטיים בנושאי עיקולים              
12.2.1 טיפול בהליכים משפטיים בליווי יעוץ משפטי בנושא עיקולים 402.00            
12.2.2 עמלת פנייה לבית - משפט לקבלת הנחיות במקרים שבהם יש ריבוי עיקולים 966.00           הלקוח יחוייב במלוא ההוצאות המשפטיות, אם יוטלו ספציפית.
12.3 דוחות עיקולים              
12.3.1 הפקת דו"ח עיקולים מפורט 3.22           לדף
12.3.2 הפקת דו"ח עיקולים מקוצר 9.66           לדוח
                 
13 ניהול חשבונות פרויקטים יעודיים לגורמים שונים ובכללם מפעל הפיס              
13.1.1 היקף פרויקט באלפי ₪ עד - 4,000   0.120% 1200.00 4250.00      
13.1.2 היקף פרויקט באלפי ₪ מ - 4,001 - 20,000   0.100% 4250.00 17000.00      
13.1.3 היקף פרויקט באלפי ₪ מ - 20,001 ומעלה   0.075% 17000.00 20000.00      
                 
                 
15 פגורים בתשלום לבנקים אחרים              
15.1.1 בגין טיפול בפגור תשלומים של רשויות מקומיות לבנקים אחרים 47.96           לכל תשלום
                 
                 
                 
                 
                 
    גובה העמלות הוצאות נוספות מועד גבייה  
מס' תיאור העמלה סכום שיעור מינימום מקסימום הערות/ מידע נוסף
                 
16 הנפקת פנקסי שיקים מסחריים              
  הנפקת 250 שיקים 1.14           לשיק, עבור מקור והעתק
  הנפקת 250 שיקים 1.36           לשיק, עבור מקור ו-2 העתקים
  הנפקת 250 שיקים 1.56           לשיק, עבור מקור ו-3 העתקים
  הנפקת 500 שיקים 0.92           לשיק, עבור מקור והעתק
  הנפקת 500 שיקים 1.09           לשיק, עבור מקור ו-2 העתקים
  הנפקת 500 שיקים 1.24           לשיק, עבור מקור ו-3 העתקים
  הנפקת 750 שיקים 0.79           לשיק, עבור מקור והעתק
  הנפקת 750 שיקים 1.01           לשיק, עבור מקור ו-2 העתקים
  הנפקת 750 שיקים 1.01           לשיק, עבור מקור ו-3 העתקים
  הנפקת 1000 שיקים 0.71           לשיק, עבור מקור והעתק
  הנפקת 1000 שיקים 0.81           לשיק, עבור מקור ו-2 העתקים
  הנפקת 1000 שיקים 0.89           לשיק, עבור מקור ו-3 העתקים
                 
  חירור / פרפורציה נוספת 53.00            
  לוגו (בהזמנה ראשונית ללקוח / שינוי לוגו קודם) 203.00            
  תשלום עבור ביצוע גרפיקה במקרה של ביטול הזמנה 80.00            
  נומראטור נוסף 43.00            
  צבע נוסף 116.00            
                 
                 
                 
    גובה העמלות הוצאות נוספות מועד גבייה  
מס' תיאור העמלה סכום שיעור מינימום מקסימום הערות/ מידע נוסף
17 שליחויות              
17.1 שליחות רגילה (הגעה תוך 24 שעות)   3 ₪ לק"מ 18 ₪ 300 ₪       
17.2 שליחות דחופה    5 ₪ לק"מ 50 ₪ 500 ₪