מילון מונחים

 •   אגיד  
אוסף שיקים עתידיים, או אוסף מסמכי שטרות, הנמסרים לבנק לביטחון או לגבייה, ונרשמים בהפקדה אחת.  
 •   גלגול  
חידוש הפיקדון, תוך כדי צירוף הריבית על הפיקדון המקורי, אל הקרן בפיקדון המחודש.  
 •   גרייס  
תקופת "חסד", הניתנת ללווה בהלוואת לוח מסוג שפיצר, עד למועד תחילת החזרת ההלוואה. בהלוואה זו קיימות שתי אפשרויות: 1. תשלום הריבית בתקופת הגרייס, 2. צבירת ריבית הגרייס (בחישוב ריבית דריבית שנתית) לקרן. במקרה כזה סכום ההחזר יכלול קרן + ריבית + ריבית הגרייס. ראה גם: שפיצר.  

 
 •   הלוואות לוח ידני  
מתן הלוואה אשר בלוח הסילוקין שלה נרשמים במפורט תשלומי הקרן ותשלומי הריבית. בהלוואה מסוג לוח ידני, המערכת אינה מחשבת ריבית, ולא את גובה סכומי התשלומים. החישוב נעשה ידנית, וסכומי התשלומים ותאריכיהם מוקלדים בחלון לוח סילוקין.  
 
 •   הלוואה עם פרופיל  
 
הלוואה אשר חלק גדול מתנאיה מוגדר וקבוע מראש, ועל כן גם הוכנס ע"י המערכת מראש לשדות המתאימים. יש להקיש את הפרטים הנותרים: פרטי הלקוח, ופרטי ההלוואה שלא הוגדרו מראש.  
 
 •   הלוואת לוח שפיצר  
ראה שפיצר.  
 
 
 •   הלוואת לוח שפיצר גרייס  
 
הלוואת שפיצר כאשר הלווה מקבל תקופת גרייס (חסד). החזרי ההלוואה יתחילו במועד מאוחר יותר. ראה גם: גרייס. שפיצר.  
 
 
 •   הלוואה לשיעורין  
 
מתן הלוואה המסולקת בסכומי קרן קבועים המשתלמים בתקופות קבועות, ובתשלומי ריבית המשתלמים בתקופות קבועות. תקופות הקרן והריבית אינן בהכרח חופפות.  
 
 
 •   הלוואות בלון  
 
הלוואה בהחזר אחד של קרן וריבית בתום תקופה. תקופת הריבית דריבית נקבעת לפי תנאי העסקה.  
 
 
 •   זהותון  
 
מאגר של ישויות המזוהות על-פי ת.ז. (תעודת זהות), ח"פ (מספר חברה פרטית), או דרכון. מכיל נתונים אינפורמטיביים כגון שם, כתובת וכו'. ניתן לקשור זהותון לחשבון כ"בעלים" או "מיופה כח", ולאשראי  כערב.  
 
 
 •   חח"ד  
 
חשבון חוזר דביטורי (ראה: עו"ש).  
 
 
 •   חידוש פיקדון אוטומטי  
 
חידוש של פיקדון לתקופה נוספת שאורכה נקבע עפ"י קבוצת החשבון, בתנאי הריבית והיתרה התקפים ליום החידוש.  
 
 
 •   חשבון ביקורת סליקה  
 
חשבון מעבר למטרת ביקורת פעילות המסלקה.  
 
 
 •   חשבון מקבילים  
 
רישום חשבונאי של מלאי מחוץ למאזן (למשל – מלאי שיקים עתידיים).  
 
 
 •   יום עסקים  
 
יום  בו מתקיימת פעילות בבנק (למשל – כל יום חול שאינו חג / שבתון).
יום העסקים המשמש כבסיס לקליטת עסקאות. בבוקר,  ערכו זהה ליום העסקים  הנוכחי ואחרי מועד סיום יום העסקים ניתן לשנות את ערכו ליום העסקים הבא. באופן זה, עסקאות שנקלטו מאוחר יותר יעובדו רק ביום העסקים הבא.  
 
 
 •   יע"ן  
 
יום העסקים שהוכרז במערכת כיום העסקים הנוכחי.  יום העסקים הנוכחי משמש ל:
-          ברירת מחדל לתאריך ביצוע עסקאות
-          בסיס לבדיקות תקינות
-          מוצג בכותרות דוחות
.  
 
 
 •   יתרה  
 
ההפרש נטו בין כל החיובים לכל הזיכויים בחשבון. יתרה יכולה להיות שלילית או חיובית.  
 
 
 •   לוח סילוקין  
 
לוח המפרט את תנאי ההחזר בגין הלוואת לוח. מפורטים מספר ההחזרים, תאריכיהם, הסכום לתשלום, סוג תשלום (בגין קרן או ריבית). לוח הסילוקין כפוף לסוג ההלוואה.  
 
 
 •   ליבור  
 
LIBOR. שיעור הריבית העולמי למטבעות השונים. זוהי שיטת חישוב ריבית הנקבעת לתקופה נתונה מראש (חודש, רבעון, חצי-שנה ושנה). ריבית ליבור נהוגה בעסקאות מט"ח. תקופת הליבור נמדדת בחודשים, כאשר במעמד פתיחת ההלוואה ניתן לציין את תאריך ההשתנות הראשון של שיעור הריבית (תאריך העוגן), ואת תדירות ההשתנות. מתאריך ערך ההלוואה עד תאריך העוגן, שיעור הריבית הוא השיעור הידוע בתאריך הערך. החל מתאריך העוגן, דגימת הליבור מתבצעת לפי תדירות ההשתנות.  
 
 
 •   לקוח  
 
מספר לקוח. מזהה ישות במערכת, ומציין אפיונים ופרטים מנהליים עליה.  
 
 
 •   לקוחות קשורים  
 
לקוחות שיש ביניהם קשר לצרכים שונים. מערכת סיכוני אשראי תציג מצב מאוחד לגבי לקוחות קשורים.  
 
 
 •   מושל"ך  
 
מושכי שיקים ללא כיסוי. קובץ מושל"ך מתקבל מדי יום מבנק ישראל, ומעדכן את מאגר החשבונות המוגבלים. חשבונות שנמצאו חייבים בהגבלה עפ"י אלגוריתם של בנק ישראל), הקובע מספר החזרות שיקים ותדירות), יגרמו להגבלת חשבון השיקים של הלקוח.  
 
 
 •   מס"ב  
 
מרכז סליקה בנקאי. חברה בע"מ בבעלות כל הבנקים הגדולים. החברה מיועדת לתת שירותים בין הבנקים לבין העולם החיצוני. מטפלת ב- 2 סוגי הוראות:
- הוראות חיוב וזיכוי ממוגנטות.
-  חיובים עפ"י הרשאה.
ראה גם מסלקה.  
 
 
 •   מסגרת אשראי  
 
גובה האשראי המאושר ללקוח בחשבון העו"ש. מסגרת האשראי משמשת לקביעת חישובי ריבית חריגה בגין העמדת מסגרת אשראי ללקוח, גובה מוניציפל בנק עמלת הקצאת אשראי.  
 
 
 •   מסלקה  
 
הקשר של סניף הבנק עם גורמים חיצוניים. פעילות מסלקה תתבצע בשני שלבים: 1. רישום הפעילות בחשבון הלקוח כנגד חשבון מרכזי ביקורת סליקה. 2. ביצוע סליקה – רישום בחשבון בנק ישראל כנגד חשבון מרכזי ביקורת סליקה. הביקורת היא שהיתרה בחשבונות ביקורת סליקה, בסוף יום העבודה לפעילויות סליקה, היא אפס.  
 
 
 •   נל"מ  
 
נא לפנות למושך. בעסקה של החזרת שיק, אם צוין באפיון נל"מ, השיק יירשם במאגר נפרד, של שיקים שהוחזרו מסיבות נל"מ.  
 
 
 •   נר"ש  
 
ניהול ורישום. תהליך עיבוד העסקאות, המתבצע בתום יום עסקים, ובמהלכו נרשמות בספרי הבנק העסקאות שבוצעו באותו יום. עסקה לא תופיע ברישומי המערכת לפני שעברה תהליך נר"ש.  
 
 
 •   עו"ש  
 
עובר ושב. לעו"ש במערכת BankWare שתי משמעויות: 
1. חשבון, המקשר את הלקוח עם הפעילות העסקית שלו בבנק, מחד, ועם העולם החיצון מאידך. 
2. נושא בנקאי, המתנהל בד"כ ביומנים. קיימים שני סוגי חשבונות עו"ש: 1. עו"ש הנמצא תמיד ביתרת זכות, 2. עו"ש חח"ד - רשאי להימצא גם ביתרת חובה, עד גובה מסוים.  
 
 
 •   עסקה  
 
תהליך רישום פעילות בנקאית ב-BankWare.  
 
 
 •   פז"ק  
 
פיקדון זמן קצוב. פיקדון אשר תאריך הפירעון שלו נקבע במעמד ההפקדה. (שם נרדף: פק"מ).  
 
 
 •   פח"ק  
 
פיקדון חוזר קרדיטורי. פיקדון בריבית יומית, ללא הגדרת תאריך פירעון במעמד ההפקדה  
 
 
 •   פח"ק אוטומטי  
 
מערכת הבאה לבצע הסכם בין הלקוח לבנק, בו תבוצע עבור הלקוח הפקדה מחשבון העו"ש שלו כאשר היתרה בחשבון העו"ש עולה על סכום מסוים, קבוע מראש. הבנק רוכש עבורו פח"ק בכל סכום היתרה, כך שהיתרה החדשה תהיה 0. במקרה של יתרת חובה בחשבון מעל סכום מסוים שנקבע מראש. הבנק רוכש עבורו פח"ק בכל סכום היתרה, כך שהיתרה החדשה תהיה 0. במקרה של יתרת חובה בחשבון מעל סכום מסוים שנקבע מראש, ייפרעו הפיקדונות לכיסוי היתרה השלילית.  
 
 
 •   פ.מ.ל.ה  
 
פיקדון מיועד למתן הלוואה. קישור בין הלוואה לפיקדון ספציפי.  
 
 
 •   פק"ב  
 
פיקדונות בין בנקים – סכומי כסף שבנק אחד מפקיד בחשבון אצל בנק אחר. פיקדונות שנתקבלו יירשמו כפסיב. פיקדונות שנמסרו יירשמו כאקטיב.  
 
 
 •   פקטורינג  
 
הסבת חוב חשבונית מספק לבנק.  
 
 
 •   פרומילים  
 
עשירית האחוז. ניתן לחשב הטבה ביחס לשער המרה סטנדרטית במט"ח בפיפסים (נקודות) או בפרומילים.
להסבר נוסף, עיין בערך "פיפסים".  
 
 
 •   קב"ח  
 
קבוצת חשבון (סוג חשבון ). קב"ח הוא הביטוי החשבונאי של מוצר בנקאי. מגדיר סיווג חשבונאי, תהליך תפעולי או מידע בנקאי לפי העניין, מבחין בין אקטיב, פסיב ומקבילים לאותו לקוח. משמש להגדרת סוג הכסף בהנהלת חשבונות פנימית כגון: בנקים, רווח והפסד, הוצאות, הכנסות ואחרים.  
 
 
 •   שבירת פיקדון  
 
משיכת פיקדון באמצע התקופה. קיום האפשרות לשבירת פקדון תלויה בתנאי ניהול הפיקדון ומותנית בד"כ בתשלום קנס בגין שבירת הפיקדון.  
 
 
 •   שיקים עתידיים  
 
שיקים המופקדים בבנק, שתאריך פירעונם בעתיד. מטרת ההפקדה בבנק יכולה להיות כביטחונות לפעילויות הלקוח, או כשירות גבייה עבור הלקוחות.  
 
 
 •   שעבוד  
 
רישום בטוחה לטובת מוטב. יכול להתבצע על נכס חיצוני (כגון: נדל"ן, רכב, חשבון בבנק אחר) או על חשבון פנימי (ברמת חשבון או ברמת סודר). ניתן לשעבד חשבון או סודר רק בעל קב"ח המסומן כ"בר-שעבוד". מטרת השעבוד היא השגת ביטחונות, לצורך קבלת הלוואות או לצרכים אחרים. המוטב יכול להיות לקוח הבנק (ברמת לקוח, ברמת חשבון או ברמת סודר) או מוטב חיצוני (שאינו לקוח הבנק) שעבוד נכס חיצוני מחייב רישום מוקדם של הנכס במאגר הנכסים.  
 
 
 •   שפיצר  
 
הלוואה בהחזר שווה, כאשר הקרן והריבית כלולים בסכום ההחזר. קיימים שני סוגים, הנבדלים זה מזה בסכום התשלום בגין התקופה הראשונה: 1. אם התקופה הראשונה קטנה או גדולה מתקופת תשלום אחת, סכום התשלום הראשון (בגין התקופה הראשונה) יהיה גדול או קטן בהתאמה, מסכום יתר התשלומים. 2. גם כאשר התקופה הראשונה קטנה או גדולה מתקופת תשלום אחת, הריבית בגין תקופה זו תחולק בין יתר התשלומים, כך שסכום כל התשלומים יהיה זהה.  
 
 
 •   ריבית פריים  
 
ריבית משתנה הנקבעת על ידי הבנקים, ומדווחת מדי חודש לבנק ישראל על ידי שבעת הבנקים הגדולים.  
 
 
 •   ריבית תלבור  
 
ממוצע יומי של הריבית הבין-בנקאית כפי שמצוטטת בבורסה לניירות ערך ומתעדכנת מידי יום.  
 
 
 •   נקודת בסיס-נק"ב  
 
מאית האחוז, כלומר 100 נק"ב הן 1% .