היבטים משפטיםכללי:

1. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן -
   "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן, וכן בכפוף להסכמים בין הבנק לבין הלקוח ובכלל זה הסכם
   "בקשה לפתיחת חשבון עו"ש ותנאים כלליים לניהול חשבון" ו/או "תנאים כלליים לשימוש בשרותי בנקאות בתקשורת".

2. השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש להוראות ולתנאים אלה והתחייבות המשתמש לפעול לפיהם.
   לתשומת לבכם, אתר זה אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים במוניציפל בנק בע"מ (להלן - "מוניציפל בנק")
   ו/או אצל חברות הבנות של מוניציפל בנק.

3. הנתונים ו/או המידע המצויים באתר הינם רכושו הבלעדי של מוניציפל בנק. יחד עם זאת, קיימים נתונים ומידע
   המתפרסמים באתר זה (להלן - "המידע") אשר התקבלו מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן - "ספקי
   מידע") והם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "As Is", למען נוחיות המשתמש ולשימושו האישי. בין היתר,
   על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.
   כמו כן, כל מידע המופיע באתר מעודכן ליום המצוין בו בלבד ומוניציפל בנק אינו מתחייב לעדכן מידע זה.

4. אין באמור באתר, בשום מקרה, משום הסכם ו/או חוזה בין מוניציפל בנק לבין המשתמש, ו/או התחייבות מצד
    מוניציפל בנק למתן אשראי ו/או הבטחה למתן שירותים כלשהם לכל לקוח באשר הוא. מובהר כי מתן אשראי ו/או
    ביצוע פעולות כלשהן לכל לקוח כפוף לשיקול דעתו של מוניציפל בנק. בכל מקרה, האמור בהסכמים שנחתמו ו/או
    יחתמו בין מוניציפל בנק לבין כל לקוח הוא אשר מחייב את הצדדים.  

5. השימוש באינטרנט לקבלת מידע וביצוע עסקאות בנקאיות חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת
    האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן, יחד ולחוד - 
    "מחשב אישי"). לפיכך, על המשתמש, ועליו בלבד, מוטלת האחריות לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת
    המידע שניתנו לו, ככל שניתנו, בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבו האישי.

6. השימוש באינטרנט, בפרט בעסקאות בנקאיות, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות
    על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'),
    ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר מוניציפל בנק או לאיזה מהמערכות והונאות
    מקוונות אחרות. מוניציפל בנק משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין באפשרותו 
    למנוע סיכונים אלה בצורה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או
    שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בחשבונות, שיבושים
    בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של
    הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצא באלו. 

7. אין בהצגת הסיכונים כדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים.

8. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה
    בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי מוניציפל בנק ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע
   הרשום בספרי מוניציפל בנק ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

9. קיימת אפשרות כי במידע המוצג באתר נפלו טעויות סופר, שיבושים שונים וכדומה. מוניציפל בנק אינו אחראי
    לנזק שנגרם עקב שיבושים אלה.

10. הפרסום באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, תחליף לייעוץ מקצועי
    ואישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות
    כלשהן. כמו כן, אין בפרסום כאמור משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש.

11. באתר עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים, אשר אינם באחריות מוניציפל בנק, הכוללים ביקורת על אישים
     ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, ושאינם בהכרח משקפים את עמדת מוניציפל בנק, אלא את
     דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

12. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מוניציפל בנק ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים
     להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר ו/או עקב פגם או תקלה או
     תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 

13. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של
     שולחיהם ומוניציפל בנק ו/או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגינם. מובהר כי אין להעלות ו/או לשלוח לאתר
     זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי רלבנטי, נתוני סרק (spam וכיוצא באלו), נתונים
     שגויים ו/או בלתי סבירים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוניציפל בנק יהיה רשאי, אך לא חייב להסיר או לערוך 
     מסרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

14. המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן - "מבצעים") בתנאים שיקבעו על ידי
      מוניציפל בנק .מוניציפל בנק רשאי להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתו הבלעדית.

15. מוניציפל בנק אינו אחראי לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או
     מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם. בנוסף, מוניציפל בנק אינו אחראי במפורש, או במשתמע לתוכנם,
     שלמותם או התאמתם לצרכי המשתמש, של אתרים שאינם בבעלותו ו/או באחריותו, אשר קישורים אליהם
     מופיעים באתר. קישורים מעין אלה מופיעים באתר לשם נוחיות המשתמש בלבד.

16. מוניציפל בנק אינו צד לכל עסקה שהיא המתבצעת, כולה או חלקה, באמצעות האתר בין המשתמש באתר לבין 
     צד ג' כלשהו, ואינו אחראי בכל צורה שהיא לכל עניין בין הצדדים לעסקה לרבות לאישורה, ביצועה, תנאיה או
     טיבה.

17. ידוע למשתמש כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה
     טובה יותר של השירות לצרכיו, והוא מסכים לכך.

18. ידוע למשתמש כי המידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של מוניציפל בנק ולשמש לצורך
     קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והוא מסכים לכך.

19. ידוע למשתמש כי למוניציפל בנק ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין בו עשוי להיות מעת לעת עניין במידע
     המוצג באתר ו/או באתרים המקושרים אליו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור בנכסים פיננסיים המוצגים בהם.

20. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י
     דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות,
     להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

21. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא
     סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

22. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין.

23. למוניציפל בנק הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש
     והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי
     יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. 

24. למוניציפל בנק לא תהיה כל אחריות נזיקית ו/או חוזית ו/או אחרת כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי,
     הנובעת מהשימוש באתר, או מהסתמכות על מידע המצוי בו, ומוניציפל בנק לא יפצה את המשתמש ו/או צד שלישי
     על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שנגרמו מהשימוש באתר, או
     מהפרסומים המופיעים בו.

25. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מוניציפל בנק לבין המשתמש.

26. האמור לעיל בלשון זכר משמע גם לשון נקבה ולהיפך, והאמור בלשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך.

27. נא הקפידו לעקוב אחר השינויים והנחיות אבטחת המידע המוצגים באתר.