פניות הציבור

אמנת שרות לטיפול בתלונות הציבור

מוניציפל בנק רואה בטיפול בתלונות הציבור כלי חשוב להבטחת אמון לקוחותיו בבנק, להבטחת ההוגנות ביחסים שבין הבנק ללקוחותיו, לשמירה על המוניטין ולשמירה על ציות לחובות החלות על הבנק. 
בהתאם לזאת, הבנק יטפל בתלונות לקוחותיו באופן הוגן, יעיל ומהיר, תוך כבוד ללקוח, התמקדות והבנת צרכי הלקוח וכן בהתאם לערכים הבאים של הבנק:

  • מקצועיות: הבנק יטפל בלקוחותיו באופן מקצועי ואיכותי, תוך שמירה על הוראות החוק, כבודו של הלקוח ובאופן הוגן. 
  • שקיפות ויושרה: הבנק יפעל תוך גילוי נאות של כל פעולותיו ומסירת מידע שלם ומדוייק ללקוח, בכנות, בתום לב ובהגינות.
  • שמירה על סודיות וחיסיון המידע: הבנק יכבד את פרטיות לקוחותיו ואת סודיות וחיסיון המידע שאליו נחשף במהלך הטיפול בלקוח.
  • זמינות ללקוח: הבנק יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל תלונה בזמן סביר, ויפעל לעדכון הלקוח לגבי אופן קבלת השרות ודרכי התקשרות העומדות לרשותו.
  • שיוויון באופן הטיפול בתלונה: הבנק יטפל בלקוחותיו ללא אפליה או העדפה הנובעות מאופי הלקוח או יחסיו עם הבנק.


אמנת שרות לטיפול בתלונות הציבור

מוניציפל בנק רואה בטיפול בתלונות הציבור כלי חשוב להבטחת אמון לקוחותיו בבנק, להבטחת ההוגנות ביחסים שבין הבנק ללקוחותיו, לשמירה על המוניטין ולשמירה על ציות לחובות החלות על הבנק.
בהתאם לזאת, הבנק יטפל בתלונות לקוחותיו באופן הוגן, יעיל ומהיר, תוך כבוד ללקוח, התמקדות והבנת צרכי הלקוח וכן בהתאם לערכים הבאים של הבנק:

  • מקצועיות
  • שקיפות ויושרה
  • שמירה על סודיות וחיסיון המידע
  • שיוויון באופן הטיפול בתלונה
  • זמינות ללקוח


אופן הגשת תלונה אל הבנק

לקוח יקר, חשוב לנו לשמוע אותך!
תוכל לפנות אל נציבת תלונות הציבור, גב' גלית שגיב, בכל אחת מהדרכים הבאות: 
בטלפון: 03-7647677
בפקס:  03-7604607
בדואר אלקטרוני: pzibur@munibank.co.il
בכתובת: מוניציפל בנק, רחוב הארבעה 19, תל אביב. מיקוד 6473919. 
באמצעות תיבת תלונות הציבור המוצבת בסניף הבנק

לתשומת לבך:   
תלונות אנונימיות לא ייענו           
השימוש בערוצי התקשרות אלו, אינו מיועד לביצוע פעולות בחשבון או למשלוח הודעות לבנקאים בסניף. בנושאים אלה ניתן לפנות ישירות לסניף.


לוחות זמנים לטיפול בתלונת לקוח

כל תלונת לקוח תטופל ותענה בכתב, כאשר תשובה ראשונית תשלח ללקוח לא יאוחר מ- 10 ימים ממועד קבלת תלונת הלקוח.
תשובה סופית של הבנק תשלח ללקוח עד 45 ימים ממועד קבלת התלונה. עם זאת, בנסיבות חריגות, לבנק קיימת סמכות להאריך את המועד האמור ב 15- ימים נוספים. הודעה על הארכת המועד וסיבת העיכוב תימסר ללקוח לפני תום 45 הימים.