ניהול חשבונות

לאור הניסיון הרב שנצבר, מציע הבנק מגוון שרותי ניהול חשבונות המתאימים לצורכך ולתחומי הפעילות של הסקטור המוניצפאלי, ניהול חשבונות ייחודיים לרשויות המקומיות למגוון מטרות:

חשבונות חינוךבהתאם לדרישות חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס - 2000.

חשבונות סילוקין - חשבון זה מאפשר ניהול ההתחשבנות ההדדית בין הממשלה והרשות המקומית.

חשבונות פיתוח - בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.

חשבונות עזר עבור פרויקטים של מפעל הפיס - חשבון זה מאפשר תשלום ישיר לספקים ומעקב מלא אחר כל התשלומים שבוצעו בגין כל פרויקט.
 
ניהול חשבונות עו"ש לרשויות מקומיות - חשבון זה מאפשר ניהול הפעילות השוטפת וביצוע תשלומים לרבות תשלומי שכר וספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב), זאת בתנאים ייחודיים ללא תחרות לרבות ריבית זכות בחשבון ועוד.
 
ניהול חשבונות עו"ש לתאגידים עירוניים - חשבון זה מאפשר ניהול הפעילות השוטפת וביצוע תשלומים לרבות תשלומי שכר וספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב), זאת בתנאים ייחודיים ללא תחרות לרבות ריבית זכות בחשבון ועוד.
 
ניהול חשבונות עו"ש לתאגידי מים - חשבון זה מאפשר ניהול הפעילות השוטפת וביצוע תשלומים לרבות תשלומי שכר וספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב), זאת בתנאים ייחודיים ללא תחרות לרבות ריבית זכות בחשבון ועוד.
 
ניהול חשבונות פרויקטים - חשבון זה מאפשר ניהול הפעילות השוטפת וביצוע תשלומים לרבות תשלומי שכר וספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב), זאת בתנאים ייחודיים ללא תחרות לרבות ריבית זכות בחשבון ועוד.
 
שירותי בנק מרכז - ריכוז וגביית הכנסות עצמיות במחירים תחרותיים ניהול חשבונות פיתוח המאפשר מעקב אחר ביצוע הפרויקטים בתנאים ייחודיים חשבונות ייעודיים "בתפירה אישית" ללקוח.
 
חשבונות לניהול הלוואות תקציביות - מוניציפל בנק מנהל את ביצוע ההלוואות התקציביות של החשב הכללי במשרד האוצר. הלוואות אלו ניתנות לרשויות המקומיות ותאגידי המים מכספי המדינה ובאחריותה.