פסק דין - חוזים אחידים

פסק דין - חוזים אחידים 
הרינו להודיעכם כי ביום 18 בדצמבר 2010, נתן בית המשפט העליון פסק דין בעניין בנק לאומי נ' היועץ המשפטי לממשלה (ע"א 6916/04, ע"א 7680/04) שעסק בבקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה לביטול ו/או לשינוי תנאים מקפחים בחוזה "התנאים הכללים לניהול חשבונות/פקדונות" של בנק לאומי לישראל בע"מ. בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים עודכנו החוזים הנוהגים בבנקים לעניין זה, לגבי לקוחות חדשים.
מצורף לידיעתכם הקישור לפסק הדין כפי שפורסם באתר בית המשפט העליון : 
קישור לפסק הדין